60m 7,08; 400m 49,20; 400m dvorana 50,30; Dalj 6,76; 1000m 2,45