Sinonim za sve aspekte istinskih kulturnih sportskih vrijednosti.

Atletika i kao sportska grana i kao sistem pokreta ne može se posmatrati isključivo kroz rezultate vrhunskih takmičara. Atletika ima daleko šire značenje i kao sportska grana, a isto tako i kao sredstvo tjelesnog odgoja i stila života svakog civiliziranog čovjeka. Svaka od disciplina atletike djeluje, ne samo na razvoj pojedinih sposobnosti, već isto tako i na cjelokupni psihofizički status čovjeka i zato se često atletika naziva i “kraljica sportova”. 

“Kraljica sportova” ima i svoje odlike, a one su sljedeće: atletske kretnje, kao što su hodanja, trčanja, skokovi i bacanja, predstavljaju prirodno kretanje, filogenetski i ontogenetski najstarija kretnja koju je čovjek upotrebljavao da bi obezbjedio svoj opstanak i ubrzao svoj razvoj.

Hodanja, trčanja, skokovi i bacanja, kao prirodne kretnje, imaju visok nivo utilitarnosti i kao takve uopće, predstavljaju osnovu za bilo kakvu motornu aktivnost čovjeka u zadovoljavanju njegovih različitih potreba.

Atletske aktivnosti imaju karakteristiku dostupnosti jer se mogu upražnjavati svuda, na slobodnim prostorima, drumovima, šumama, otvorenim i zatvorenim terenima, na specijalno uređenim stadionima, i sa specijalnim spravama, ali isto tako i na najjednostavnijim ad hoc pripremljenim i napravljenim uređajima i terenima.

Atletika ima apsolutnu egzaktnost rezultata pri čemu se izbjegava svaka mogućnost subjektivnog ocjenjivanja takmičarskih rezultata, a svaki učinak se može objektivno upoređivati sa prošlim, ili sa rezultatima postignutim na drugim mjestima, ili od drugih atletičara.

Atletske aktivnosti imaju karakteristiku sveobuhvatnosti učesnika jer ih mogu upražnjavati djeca najmlađeg uzrasta, učenici, studenti, sportisti, rekreativci mlađeg i seniorskog doba.

Atletika pruža priliku za usku specijalizaciju i dostizanje najviših rezultatskih ostvarenja ponuđenih u 24 discipline za muškarce i 23 za žene. Nasuprot mogućnosti za usku specijalizaciju atletika ne zapostavlja vrijednost promocije svestranosti održavajući antičku tradiciju takmičenja u višebojskim disciplinama, pružajući pojedincima priliku da se iskazuju u sposobnosti visoke sinergije različitih sposobnosti. 

Atletska znanja ili sposobnosti su baza ili osnov za dugoročnu nadgradnju sposobnosti za više individualna dostignuća u skoro svim sportovima. Rezultati mogu poslužiti kao realno mjerilo ocjene nivoa razvoja sposobnosti čovjeka, kao što su brzina, izdržljivost, snaga i pojedini njihovi oblici. 

BRZINA: 30m 60m 100m, ODRAZNA MOĆ: Skok u dalj, Skok u vis, IZDRŽLIVOST: Trčanje 2400m (Kuperov test), Conconi test, 5000m, SNAGA: Bacanje kugle (bombe), PRECIZNOST: Bacanje koplja, KOORDINACIJA: Preponska trčanja

Atletika ima izuzetno odgojno obrazovnu vrijednost pa je osnova tjelesnog odgoja školske omladine u najvećem broju zemalja kao i u nas. Zbog svoje tradicije, univerzalnosti, ugleda, civilizacijsko-kulturoloških vrijednosti, postala je sinonim za sve aspekte istinskih, kulturnih sportskih vrijednosti i civiliziranog stila života svih naroda svjetske zajednice.

O AUTORU

Dr Nusret Smajlović, red. prof

Profesor Nusret Smajlović dekan je Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, gdje je i započeo svoju akademsku karijeru, između ostalih, obavljao je funkcije direktora Instituta za sport, prodekana za nauku, prodekana za finansije, šefa katedre za oblast Bazični sportovi, šefa katedre za oblast Organizacija i upravljanje u sportu, član Etičkog vijeća Univerziteta u Sarajevu. Bio je član prvog Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta BiH, selektor atletskih reprezentacija BiH, direktor Fondacije za stipendiranje perspektivnih atletičara u BiH.