atleta-logo

Prijava za Qucikie Ligu

Prijava je potpuna uplatom kotizacije. Kotizacija se može uplatiti na recepciji AK Novi Grad Sarajevo u Centru Safet Zajko radnim danom od 15h do 21h ili na žiro račun kluba 1413065320070015, primalac: AK Novi Grad Sarajevo, svrha uplate: „Članarina za Quickie ligu“.

Prijava za članstvo u Quickie dječiju atletsku ligu
(prijavu podnosi roditelj/staratelj u djetetovo ime)

Ukoliko imate više djece u Ligi, ovo morate uraditi za svako dijete posebno.

    Izjavljujem da sam upoznat sa obavezom da moje dijete mora izvršiti ljekarski pregled prije nego stupi u program Quickie dječije atletske lige, te snosim eventualne neželjene posljedice koje nastanu u toku iste Lige ukoliko dijete nema ljekarsku dozvolu.

    Izjavljujem da sam upoznat sa obavezom da moje dijete mora izvršiti ljekarski pregled prije nego stupi u program Quickie dječije atletske lige, te snosim eventualne neželjene posljedice koje nastanu u toku iste Lige ukoliko dijete nema ljekarsku dozvolu.

    Izjavljujem da se vizuelni materijali, koji nastanu tokom Quickie dječije atletske lige, mogu koristiti u promovisanju iste ili Kluba. Također pristajem da se svi dobiveni parametri mog djeteta mogu koristiti u dalje naučnoistraživačke procedure.

    Atleta
    Right Menu Icon